Informatie

Inschrijven

Inschrijven doe je via deze website. Je selecteert eenvoudig onder Aanbod & inschrijvingen het gewenste instrument en kiest voor het meest geschikte lesmoment. Inschrijven ter plaatse is niet mogelijk.

Heb je bij de start van de inschrijvingen geen enkel passend lesmoment gevonden binnen ons aanbod of is jouw favoriete lesmoment reeds volzet? We raden zeer aan om dan toch zeker jouw gegevens en mogelijkheden door te geven via mail. Wijzigingen van uurschema's zijn op basis van het verloop van de inschrijvingen zeker nog mogelijk. Wanneer we weten dat iemand een plaats zoekt, doen we er alles aan om daar waar mogelijk een oplossing voor te vinden. Indien dit echt niet lukt, plaatsen we jouw naam op de wachtlijst. Als er zich wijzigingen voordoen (wijzigingen uurrooster, wegvallen andere kandidaten, extra lesgevers...) kunnen er opnieuw plaatsen vrijkomen en dan nemen we zelf contact met jou op. Het bijhouden van de wachtlijst is voor onze organisatie ook belangrijk om zicht krijgen op de grootte van de vraag en ons aanbod zo goed mogelijk bij te sturen.

De inschrijving wordt pas definitief na betaling en voor aanvang van de lessen. Check best voor inschrijving de algemene voorwaarden eens (zie documenten).

Inschrijven via de website voor lesjaar 2023-2024 kan uitsluitend voor huidige leerlingen (lesjaar 2022-2023) en hun gezinsleden vanaf  maandag 4 september 2023, stipt om 19 uur. Het secretariaat zal op deze dag voor vragen/problemen telefonisch bereikbaar zijn van 18 tot 21 uur. Leerlingen die vorig jaar ingeschreven stonden, kunnen zich al vanaf juni inschrijven in het geval ze bij dezelfde lesgever wensen verder te zetten. Zij ontvangen een mail met een oproep tot herinschrijving. 

Op maandag 11 september 2023 stipt 19 uur worden de inschrijvingen opengesteld voor nieuwe kandidaten. Het secretariaat zal ook op deze dag bereikbaar zijn van 18 tot 21 uur.

De datum of data van de infosessie(s) worden later bekend gemaakt. 

Ben je tussen 8 en 12 jaar? Dan schrijf je je best in onder de categorie KINDEREN

Ben je tussen 12 en 18 jaar? Dan schrijf je je best in onder de categorie JONGEREN

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan schrijf je je best in onder de categorie VOLWASSENEN

Ben je je jonger dan 8 jaar? Dan kan je enkel de reeksen Muziekinitiatie (eerste leerjaar) of Muziek&Spel (tweede en derde kleuterklas) volgen.

Kostprijs

We blijven veruit de goedkoopste aanbieder van private muzieklessen in onze regio. Kostprijs voor een volledig lesjaar bedraagt dit jaar 195 euro voor individuele lessen, 150 euro voor groepslessen. Een lesjaar bestaat voor de meeste cursussen uit 25 lessen maar enkele cursussen worden op 20 lessen georganiseerd. Deze informatie staat duidelijk bij elke cursus vermeld. Voor de meeste lessen wordt op het einde van het lesjaar ook een leerlingenconcert georganiseerd. Ook de organisatie van dit concert is in de inschrijvingsprijs inbegrepen. 

Een reeks van 10 lessen bedraagt 78 euro voor een individueel traject, 60 euro voor een groepstraject. 

Voor workshops of andere projecten gelden andere tarieven.

Kinderen jonger dan 14 jaar krijgen automatisch een fiscaal attest toegestuurd. In dit kader is het belangrijk om bij inschrijving de geboortedatum van het kind correct in te vullen.

Er wordt een korting toegestaan van 12,5 euro vanaf het derde gezinslid dat zich inschrijft. Er wordt geen korting gegeven voor de combinatie van twee of meerdere lessenreeksen. Deze korting wordt niet automatisch toegekend maar dient aangevraagd te worden via mail.

Lessen

Er worden lessen georganiseerd op weekdagen vanaf 16 tot 22 uur. Ook zijn er lessen op woensdagnamiddag en zaterdag. Het is echter niet haalbaar om elke cursus, elke dag te organiseren.

Groepslessen met minimum 2 en maximum 3 leerlingen duren 30 minuten, groepslessen met minimum 5 en maximum 6 leerlingen duren 45 tot 60 minuten en gaan wekelijks door. De leerlingen worden hiervoor met leeftijdsgenoten ingedeeld èn in groepen per niveau. De reeksen Muziek&Spel en Muziekinitiatie duren 45 minuten en gaan in groepjes van maximum 6 leerlingen door.
Individuele lessen duren 20 minuten en gaan wekelijks door.

Workshops Bandcoaching duren 90 minuten en worden 20x per lesjaar georganiseerd. De deelnemers bepalen in overleg met de begeleider de agenda.

Popkoor en Popkoor4kids gaan  wekelijks door en duren telkens 60 minuten.

Een volledig lesjaar loopt van eind september tot eind april / begin mei en omvat meestal 25 lesmomenten. Er zijn enkele cursussen waarbij een lesjaar bestaat uit slechts 20 lessen of minder.

Indien je niet naar een les kan komen, dan verwittig je steeds en zo snel mogelijk de lesgever. Je kan ook contact opnemen met het secretariaat maar veel beter is het rechtstreeks de lesgever te informeren. De contactgegevens van de lesgever worden in het begin van het lesjaar gecommuniceerd. Het niet doorgeven van afwezigheden kan leiden tot uitschrijving. Een afwezigheid geeft geen recht op een inhaalles maar in goed overleg met de lesgever kan eventueel een inhaalles georganiseerd worden tijdens een moment dat een andere leerling bijvoorbeeld niet kan komen of op het einde van het lesjaar. Neem met het secretariaat contact op in geval van langdurige afwezigheid, dat is in het belang van beide partijen. Ook wat betreft problemen inzake goede communicatie tussen leerling en lesgevers neem je best met het secretariaat contact op.

Indien je 2 of meerdere opeenvolgende lesplaatsjes boekt kunnen broertjes, zusjes of vriendjes samen 40 minuten les volgen. Ook voor jezelf kan je voor de meeste lessen een dubbele sessie boeken als je je voor 2 opeenvolgende lesplaatsjes inschrijft. Dit kan een oplossing bieden voor wie 20 minuten les iets te kort vinden. Per instrument/cursus kan eenzelfde persoon niet meer dan twee plaatsen invullen. Bij sommige lessen kan geen dubbele inschrijving aanvaard worden en dit valt voor als het aanbod voor een bepaalde les veel kleiner is dan de vraag. Op die manier willen we meer mensen de kans geven om in te kunnen schrijven.

Het is helaas niet mogelijk om bij ons een instrument te huren.

Je hoeft geen enkele voorkennis hebben om bij ons te kunnen starten. Je start meteen met instrumentles, alle theorie die je nodig hebt wordt je tijdens de instrumentles zelf aangereikt. Het Muziekcentrum stelt een opleiding op maat van elke leerling centraal. 

Het Muziekcentrum distantieert zich van de academische benadering, maar:

- muzieklessen zijn pas zinvol als er thuis regelmatig geoefend wordt. Enkel het volgen van de lessen volstaat niet om vooruitgang te maken.

- wie echt goed wil worden in het bespelen van een instrument zal naast het volgen van les en hard oefenen uiteindelijk toch met de theoretische aspecten van de muziek geconfronteerd worden. Het Muziekcentrum tracht daarom ook enkele basiscursussen theorie aan te bieden.  

In sommige gevallen kan je tijdens de eerste lessen een instrument van het Muziekcentrum gebruiken. Je beschikt echter best zo snel mogelijk over een eigen instrument zodat je thuis kan oefenen. Vraag tijdens de eerste les gerust raad aan je lesgever voor de aanschaf van een instrument!

In het begin van het lesjaar wordt het lesrooster gecommuniceerd. In principe is er wekelijks les, tenzij:

- er is geen les op feestdagen: zaterdag 11 november 2023 (wapenstilstand), woensdag 1 mei 2024 (feest van de arbeid), donderdag 9 mei 2024 (Hemelvaart), maandag 20 mei 2024 (Pinkstermaandag),  Het lesjaar loopt eenvoudig één of een paar weken langer door om deze feestdag(en) te compenseren. 

- er is geen les tijdens de schoolvakanties: van maandag 30 oktober tot zondag 2 november 2023 (herfstvakantie), van maandag 25 december 2023 tot zondag 7 januari 2024 (kerstvakantie), van maandag 12 februari tot zondag 18 februari 2024 (krokusvakantie) en van maandag 1 april tot zondag 14 april 2024 (paasvakantie).

- een lesgever kan ziek zijn of verhinderd zijn om te komen: in dat geval wordt de les uitgesteld en loopt het lesjaar langer door, afhankelijk van het aantal in-te-halen lessen. De lesgever is verantwoordelijk om dit goed en tijdig te communiceren met zijn leerlingen. Indien door omstandigheden de lessen niet allemaal zouden kunnen georganiseerd worden, dan kan beslist worden een deel van het lesgeld terug te betalen. Dit is niet het geval voor lessen én inhaallessen die de leerling zelf niet kan bijwonen.

- opgelet: leerlingen die op zaterdag les volgen: de zaterdag voor de start van een schoolvakantie wordt beschouwd als lesdag tenzij de lesgever na overleg met de leerlingen daarover anders beslist en communiceert. 

De meeste lessen gaan van start tijdens de week van 18 september 2023. Er zijn mogelijk lessenreeksen of workshops die op een andere datum starten.  

Er wordt tijdens de zomermaanden gewerkt aan het programma van 2023-2024. Het aanbod is afhankelijk van de lesgevers die we voor de cursussen kunnen engageren. 

In de loop van augustus zal het volledige programma bekendgemaakt worden. Voor wie op de hoogte wil worden gehouden van de nieuwste informatie:

- Check regelmatig deze website

- Schrijf je in op onze nieuwsbrief door eenvoudig een mailtje naar ons te sturen

- Muziekcentrum Bavegem is ook te volgen op facebook